Проектиране на зелени пространства

Проектирането е сложна и неразделна част от озеленяването. При проектирането трябва да бъдат съобразени голямо количество изисквания и разпоредби, с които ландшафтните архитекти са се запознали обстойно в процеса на своето обучение.

За проекта


За да Ви покажем, че проектирането изисква своята професионална квалификация, ще изброим какво включва един проект.

Подготвителният етап включва:


Идеен проект

Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките;
Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
Обяснителна записка;
Количествена сметка за видовете залесителни работи и други видове СМР.

Технически проект

Функционално зониране и площоразпределение;
Площна композиция, алеи и алейни настилки;
Пространствена композиция и растително оформяне;
Малки архитектурни форми и градинска пластика.

Работен проект

Проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;
Проект за настилките с детайли за декоративните настилки;
Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
Посадъчен проект;
Архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи;
Проект за водоснабдяване и канализация;
Проекти за електроснабдяване;
Вертикална планировка.

Ние знаем как!


Всички тези елементи формират един напълно завършен проект. Ние от фирма СЪНИ ГАРДЪНС ООД, сме с изцяло подготвен и иновативен екип, готов да изготви вашия нов проект…. с усмивка!