Проектирането е сложна и неразделна част от озеленяването. При проектирането трябва да бъдат съобразени голямо количество изисквания и разпоредби, с които ландшафтните архитекти са се запознали обстойно в процеса на своето обучение.

За да Ви покажем, че проектирането изисква своята професионална квалификация, ще изброим какво включва един проект.

Идеен проект

 • Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките;
 • Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
 • Обяснителна записка;
 • Количествена сметка за видовете залесителни работи и други видове СМР.

Технически проект

 • Функционално зониране и площоразпределение;
 • Площна композиция, алеи и алейни настилки;
 • Пространствена композиция и растително оформяне;
 • Малки архитектурни форми и градинска пластика.

Работен проект

 • Проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;
 • Проект за настилките с детайли за декоративните настилки;
 • Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
 • Посадъчен проект;
 • Архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи;
 • Проект за водоснабдяване и канализация;
 • Проекти за електроснабдяване;
 • Вертикална планировка.

Всички тези елементи формират един напълно завършен проект. Ние от фирма СЪНИ ГАРДЪНС ООД, сме с изцяло подготвен и иновативен екип, готов да изготви вашия нов проект…. с усмивка!