Покривни градини

При разработването на концепция /проект/ за покривна градина, професионалистите засягат няколко елемента, които влияят върху начина на живот на обитателите на сградата, същевременно с това оказват положителен ефект върху околната среда. Като целата е само една – създаване на хармонично пространсво, нависоко в града.

Висока техническа подготовка


Планирането на градина, която се намира върху сграда, изисква висока техническа подготовка – за създаване на пространство за релакс или място за социални контакти. Намирането на правилните пропорции между конструктивно решение и дизайнерско планиране е не лек процес. Ето защо е важно, да се обърнете към ландшафтен архитект. Екипът на СЪНИ ГАРДЪНС ООД е готов да Ви помогне при реализирането на Вашата покривна градина, с удоволствие и професионализъм.

Видове покривни градини


Покривни градини с екстензивно поддържане

Този тип градини са много подходящи за покриви с малък капацитет на натоварване и места, които по принцип не са предназначени да бъдат използвани като покривни градини. Разходите за поддържане са по-ниски, отколкото при интензивните или полуинтензивните зелени покриви. Почвеният слой, съдържа малки количества хранителни вещества, не е много дълбок, но е подходящ за по-малко взискателни и бавнорастящи растителни видове. Слънцето, вятърът и засушаването са допълнителни стресови фактори за растенията, които се намират на най-високата част на сградите. Устойчиви на суша растителни видове, като например тези с планински, пустинен и полупостинен произход, видимо се адаптират по-добре и са предпочитани. Такива видове са различни мъхове, сукуленти, билки и тревисти растения.

Покривни градини с полуинтензивно поддържане

Тези градини попадат между екстензивните и интензивните покривни градини по отношение на поддържане. Повече поддръжка, по-високи разходи и по-голяма тежест /по отношение на строителните изисквания/, са характерни за този тип покривни градини в сравниение с екстензивно поддържаните такива. По-дълбокият почвен слой при покривните градини с полуинтензивно поддържане позволява повече възможности за озеленяване. Могат да бъдат засадени различни видове декоративни треви, перенни цветя, ниски храсти, докато високорастящите храсти и дървета все още отсъстват.Това води до по-висока естетика на градината и комфорт.
Покривни градини с интензивно поддържане

Покривни градини с интензивно поддържане

Покривните градини с интензивно поддържане представляват трайни насаждения от разнообразни дървесни и храстови видове. Алеи, пейки, детски площадки и дори басейни, могат да бъдат малка част от удобствата на това зелено пространство. Няма ограничения по отношение на дизайн и индивидуалност. Растителните съобщества, които изграждат този тип покривни градини, трябва да съжителстват и растат хармонично заедно. В допълнение, от самото название – „покривни градини с интензивно поддържане“, следва, че едни такива зелени площи изискват много повече грижи, като редовното напояване и торене трябва да бъдат гарантирани. Ефектът от тях е подобряване на микро средата и превръщането й в истинска градина.

Лични ползи


В следващите няколко абзаца, можете да проверите защо покривната градина е най-доброто решение за вашия покрив.

Видове покривни градини


По-дълъг живот за покрива

Продължителността на живот на „гол“ плосък покрив е само 15 – 25 години, дори и с професионален монтаж. Това се дължи на физически, химически и биологически влияния върху повърхността на покрива. Температурните разлики на повече от 35° C през годината и 15° C за 24 часа не са нещо необичайно. Въздействието на ултравиолетовото лъчение и озона ускоряват процеса на стареене на хидроизолацията, което води до отслабване на материалите, свиване, образуване на пукнатини и течове. Зелените покриви осигуряват защита на хидроизолацията. Слоят растителност играе ролята на буфер по отношение на температурните амплитуди през лятото и зимата, както и на температурните разлики през денонощието. В допълнение може да се отбележи, че зеленият покрив създава защитен слой хидроизолация, в случай на механична повреда като градушка, вятър, вандализъм и фойерверки.

Ниско ниво на шум

Зелените покриви намаляват нивото на шума с до 30 % и подобряват звукоизолацията с до 60-70% . Това е важно за хората, които живеят в близост до летища, шумни заведения или индустриални зони. Освен това, електромагнитните вълни от предавателните станции, могат да бъдат ефективно заглушени от растителният слой.

Топлоизолация

Зелените покриви могат да се разглеждат също като допълнителна топлоизолация, като по този начин се намалява използването на първоначална енергия. Това е добре известна, икономическа полза. /Приблизително 50см почвен слой, се равнява на 10см фибран./

Спасение от жегата

Голямо предимство е, че по време на летните месеци, зелените покриви намаляват вътрешната температура на сградата, благодарение на листата си. Според изследвания на Drefahl (1995 г.), микроклиматът на апартамент, който се намира непосредствено под зелен покрив е сравнима с този на апартамент от приземните етажи. Стандартното нагряване на мансардните апартаменти през лятото може да се избегне именно, благодарение на покривните градини и тяхната растителност. Следователно се намалява използването на климатици и съответно потреблението на енергия.

Използване на пространството

Покривните градини предлагат разнообразни възможности за използване, включително естествени убежища на насекоми и растения, това са и лични пространства, пространства за развлечение и рекреация, покривни кафенета и спортни зони. Ако техническите и строителните изисквания на сградата са изпълнени, на практика няма ограничения за ландшафтни проекти с трайни насаждения. Прекрасната гледка, чистият въздух и възможността за по-пълноценен живот също са включени в цената. Покривните градини подобряват работната среда неимоверно и предлагат зелени зони за отдих, дори в градските агломерации.

Естествено местообитание за животни и растения

Човешката дейност в града има и отрицателни последици за екосистемата и средата на живот. Това се отнася особено за централните райони, където голяма част е застроена. Покривните градини могат да компенсират голям дял от загубените зелени площи. Те създават живи и енергични пространства. Обширните зелени покриви допринасят за биологичното разнообразие.

Задържане на дъждовни води

Зелените покриви са много важни инструменти за предотвратяване на наводнения на местно ниво. В зависимост от типа покрив и дълбочината на почвенатяа среда, водата, която попада на земята /кота 0/, може да се намали с 50-90%. Повечето от тази вода се връща директно в естествения цикъл на водата от транспирацията. Излишъкът от дъждовна вода се прецежда, източва или складира. Складирането води до намаляване на натоварването на канализационната система през годините.

Влияние върху климата

Глобалното затопляне, увеличаването на застроените повърхности, излишната топлина от жилищни сгради и трафика водят до непрекъснатото повишаване на температурата в градските агломерации. Температурната разлика между града и околните райони се нарича „топлинен остров“. През лятото този ефект може да достигне близо 10 ° C. Топлинният остров драстично намалява качеството на живот и уврежда здравето на жителите на града. Естествено зелени площи и паркове могат да абсорбират до 80% от топлината . Озеленени покривни повърхности са алтернатива, тъй като те намалят градския „топлинен остров“. Този процес осигурява по-добър климат за обитателите градските зони.

Градове и пейзажи

Наличието на покривни градини повишава качеството на живот в градовете. Зелените покриви са в състояние да прекъснат монотонността на сивите и мрачни структури на градските центрове. Това въздейства на човешкото здраве в положителна насока . Не само в големите градове, но също така и в отдалечените от града къщи и промишлени сгради, зелените покриви осигуряват хармонично сливане на покрив/сграда/ с околния пейзаж.