Озеленяване

Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаването на облагородени, адаптирани спрямо съвремения, забързан живот, хармонично съчетани със заобикалящата ги среда, ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСВТА, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти, леки конструкции и съоръжения.

Два етапа в озеленяването


Озеленяването е свързано както с изграждане на частни дворни пространства, така и с усвояване и устройство на територии, обществени площи и паркове, паркове със специално предназначение / ботанически градини, зоопаркове, гробищни паркове/ и обособени зелени кътове и алпинеуми към промишлени обекти. Озеленяването включва също и дейности по поддържане на зелените площи. Професионалното озеленяване на даден терен се извършва основно на два етапа – подготвителен и изпълнителен.

Подготвителният етап включва:


Предпроектни проучвания

Целта е извличане на всякакъв вид информация за терена, която ще бъде нужна в по-напреднал етап при проектирането. Тази информация се добива чрез използването на различни методи и способи, познати добре на ландшафтните архитекти.

Геодезическо заснемане на терена

Фундаментът на всяка предпроектна и проектантска дейност. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект, започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация.

Вертикално планиране

Свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно. Вертикалната планировка е важна и за запазването на местните, вече съществуващи растителни видове, тъй като предпазват почвата от ерозия.

Ландшафтно проектиране

Това е създаването на работен проект за озеленяване, съобразен със зададените изисквания и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която се затревява терена и се засажда декоративна растителност.

Изпълнителният етап включва:


Това е физическото осъществяване на ландшафтния проект и включва почистване и обработка на терена, изграждане на автоматизирана подземна напоителна система при необходимост, засаждане на растителните видове, изграждане на алеи и декоративни ограждения, както и детски съоръжения. За по-подробна информация относно мероприятията провеждани в процеса на озеленяването, можете да разгледате нашия сайт или да се обърнете към нас на посочените телефони, или посредством електронната ни поща!